โครงการ HU R-U-N Skill

โลกที่มีการ ‘อัพเดท’ ตลอดเวลา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ใคร ๆ ก็เรียนได้ จึงต้องมีการพัฒนายกระดับความรู้ใหม่ ๆ ตลอด เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานในอนาคต (Future Skills) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงได้เปิดตลาดวิชา (Non Degree)  เรียกว่า โครงการ HU R-U-N Skill เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนในวิชาต่าง ๆ หรือ เรียกว่าเป็น Personalized-Base Learning โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เรียนเป็นนักเรียนมัธยมปลาย คนวัยทำงาน และคนวัยเกษียณ

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเก็บหน่วยกิตไว้ได้ 8 ปี (ป.ตรี) มีค่าธรรมเนียมการเรียน ประมาณ 4,000 บาท ต่อรายวิชา สามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าสู่หลักสูตรปกติได้

โครงการ HU R-U-N Skill เป็นการเรียนเพื่อการพัฒนา หรือเสริมสร้างทักษะใหม่เพิ่มเติม ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนมัธยมปลาย คนวัยทำงาน และคนวัยเกษียณ

         HU     Hatyai University

         R        Re-skill

         U       Up-skill

         N       New-skill

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฟรี Digital University เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป (eMail Wifi ห้องสมุด)
  2. เน้นการเรียนการสอนแนวใหม่ สร้างประสบการณ์แนวใหม่
  3. ผู้สอนมีความเป็นกันเอง จัดการเรียนการสอน แบบ On Campus  และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิด
  4. เรียนจบได้รับเกียรติบัตร และ/หรือ Transcript
  5. สามารถนำผลการศึกษาจาก โครงการ HU R-U-N Skill มาเทียบโอน เพื่อสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ตามระเบียบการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต)

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

  1. ฟรีค่าสมัครเรียน
  2. ค่าธรรมเนียมการเรียน รายวิชาในระดับปริญญาตรี รายวิชาละ 4,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท
  3. ค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 500 บาท

 

หมายเหตุ สามารถสมัครเรียนภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาเรียน เดือน 30 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2563

*** มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฟรี Digital University เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป (eMail Wifi ห้องสมุด) ***

สมัครเรียน Click

รายวิชาที่เปิดสอน Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 074-200300 ต่อ 400 ฝ่ายรับสมัคร,   โทร.074-200300 ต่อ 331 ดร.เชาวนี  แก้วมโน

Message us

Education Template